Ymgyrch Gofal Canser Wrth Dy Ochr

Fe lansiodd y cerddor rhyngwladol enwog Mike Peters yr ymgyrch gofal canser Wrth Dy Ochr gydag Awyr Las yn Nhachwedd 2014. Diolch i gefnogaeth ffantastig pobl leol a ffrindiau ledled y wlad a thu hwnt, dros y ddwy flynedd a hanner diwethaf ers ei lansio, mae’r ymgyrch gofal canser Wrth Dy Ochr wedi codi dros £270,000. Mae’r ymgyrch yn gwneud gwahaniaeth enfawr, yn helpu i ariannu:

  • Ailwampiad Uned Ddydd Alaw
  • Dodrefn newydd ar wardiau ac adrannau eraill yr ysbyty
  • Hyfforddiant i nyrsys arbenigol
  • Cyfarpar a ddefnyddir gan dimau nyrsio cymunedol i liniaru symptomau fel poen a chyfog
  • Rhaglen Gwirfoddolwyr Robins ledled Gogledd Cymru
  • Clinigau iechyd a lles a chyfarfodydd cefnogi ar gyfer cleifion a’u teuluoedd
  • Llyfrau i blant y mae eu perthnasau wedi’u heffeithio gan ganser

Mae hyn i gyd wedi cael effaith bendant ar bobl sy’n byw â chanser yng Ngogledd Cymru.

Y Daith Wrth Dy Ochr

Bydd y daith yn diweddu ym Mehefin 2017 gyda thaith ar draws Gogledd Cymru dan arweiniad Mike a’i wraig, sydd eu dau wedi derbyn diagnosis o ganser. Nod Mike a Jules drwy’r Daith Wrth Dy Ochr yw annog eraill i ddiolch i staff ffantastig y GIG sy’n parhau i ddarparu triniaeth a gofal iddyn nhw yma yng Ngogledd Cymru; ysbrydoli pobl i gadw’n actif a mwynhau’r rhan ryfeddol yma o’r byd; dathlu popeth sydd gennym ni yma yng Ngogledd Cymru a chofio’r bobl nad ydyn nhw efo ni bellach.

Bydd y daith yn canolbwyntio ar godi ymwybyddiaeth o wahanol fath o ganser bob dydd. Mae’r daith a’r mentrau a’r dathliadau sy’n gysylltiedig yn darparu cyfleoedd i: blant a phobl ifanc amsugno negeseuon iechyd meddwl pwysig wrth gyfranogi mewn gweithgareddau grŵp sy’n hwyl; grwpiau ysgol a grwpiau miwsig lleol i gymryd rhan mewn digwyddiadau cerddorol cymunedol; busnesau, teuluoedd a grwpiau eraill i ymuno â gweithgareddau codi arian. Mae’n rhoi cyfle i bobl o bob oed a phob gallu yng Ngogledd Cymru ymwneud â phrosiect cymunedol penodol sydd â’r potensial i greu etifeddiaeth arwyddocaol a fydd yn para.

Gwybodaeth am Lwybr Taith Wrth Dy Ochr