Cadwch y dyddiad yn rhydd os gwelwch yn dda ar gyfer y dathliadau Taith Gerdded Wrth dy Ochr ym mis Mehefin 2017. Cofrestrwch o 28fed Rhagfyr i gymryd rhan yn y daith gerdded neu Snowdon Rocks yn www.byyoursideappeal.org.

Dyma neges gan Mike Peters, tad balch a Chymro, cerddor sy’n adnabyddus yn rhyngwladol, claf canser, ac unigolyn sy’n codi arian ac sy’n ymgyrchu, i esbonio mwy am sut y gallwch chi gymryd rhan a bod yn rhan o rywbeth arbennig tra’n helpu i wneud gwahaniaeth i bobl wedi eu heffeithio gan ganser yng Ngogledd Cymru.

Diolch yn fawr, Kirsty a Patrick o’r Tîm Cymorth Awyr Las

Gofrestru
Dydd Sadwrn 3ydd Mehefin: Abersoch i Borthdinllaen
Dydd Sadwrn 17 Mehefin: Llangollen i Ruthun
Dydd Sul 18 Mehefin: Rhuthun i Brestatyn
Dydd Sadwrn 24 Mehefin: Snowdon Rocks

Pan lansiais ymgyrch gofal canser Wrth Dy Ochr gydag Elusen y GIG yng Ngogledd Cymru, sef Awyr Las, ddwy flynedd yn ôl, roeddwn yn benderfynol o lwyddo. Roeddwn i am helpu pobl eraill fel fi i gael y driniaeth a’r gofal o’r ansawdd gorau posibl yma yng Ngogledd Cymru; roeddwn i’n gobeithio annog pobl i barhau i fod yn egnïol; a’m nod oedd dathlu popeth sy’n wych am ein GIG.

Dros y ddwy flynedd diwethaf yma, mae llawer wedi newid. Rydym wedi cael llawer o hwyl ac wedi codi llawer o arian; trwy’r ymgyrch rydym wedi codi dros £250,000, sy’n gwneud gwelliannau gwirioneddol i’r cymorth, y driniaeth a’r gofal y mae pobl â chanser yng Ngogledd Cymru yn ei gael. Fel y gwyddoch o bosibl, rydym hefyd wedi mynd trwy rai cyfnodau anodd. Mae fy ngwraig, yr un sydd wedi bod wrth fy ochr ac wedi bod yn ofalwr i mi, bellach yn cael triniaeth ar gyfer canser hefyd.

Rydym ni’n dau’n gwybod bod gennym lawer i fod yn ddiolchgar amdano a’r un yw fy nghenhadaeth o hyd. Y gwir amdani yw bod y cyfan yn genhadaeth i ni ein dau. Rydym ni eisiau helpu, rydym ni eisiau ysbrydoli gobaith, a rydym ni eisiau dathlu. Ac felly ym mis Mehefin, gyda Jules (fy ngwraig) – a’m gitâr (fy mywyd) – a phwy bynnag arall sy’n awyddus i ymuno â ni, rwy’n bwriadu mynd ar daith gerdded fawr. Byddwn ni’n cerdded ar draws Gogledd Cymru, ac mae ein taith yn mynd i fod yn hwy nag roeddem wedi rhagweld ddwy flynedd yn ôl.

Byddwn ni’n codi arian, byddwn ni’n canu, byddwn ni’n cofio ffrindiau sydd wedi’n gadael a byddwn ni’n cael amser da. Bydd gennym ni bothelli ar ein traed hefyd, fwy na thebyg! Mae Taith Gerdded Wrth Dy Ochr yn mynd i fod yn gofiadwy ac rydym ni’n gobeithio y bydd yn cyflawni llawer. Bob dydd byddwn ni’n canolbwyntio ar fathau gwahanol o ganser, gyda’r nod o godi ymwybyddiaeth er mwyn cynorthwyo rhoi diagnosis yn gynnar a lleihau risgiau lle bo’n bosibl.

Gallwch gymryd rhan yn ymgyrch Wrth Dy Ochr mewn cymaint o ffyrdd gwahanol:

 • Cymryd rhan yn un o gyfnodau’r daith gerdded noddedig a chael eich noddi • Annog eich ysgol leol i gymryd rhan yn un o gyfnodau Taith Gerdded Wrth Dy Ochr. Caiff y cyfnodau penodol hyn eu cyhoeddi yn y gwanwyn.
 • Gofyn am becyn codi arian (sydd ar gael o fis Chwefror ymlaen) a threfnu eich gweithgareddau hwyliog eich hun: cynnal ‘Diwrnod Gwyrdd’, trefnu Taith Gerdded ‘Wrth Dy Ochr’ ar gyfer eich teulu a’ch ffrindiau, trefnu crasu cacennau (cacennau roc efallai?!) neu ddigwyddiad canu ‘Big Busk’ a chanu fy arwydd-dôn elusennol, ‘Love Hope Strength’
 • Dod i un o’r digwyddiadau cymunedol ar y ffordd – bydd gennym ni fwy o fanylion am y rhain yn y gwanwyn – neu gallwch ofyn i ni ymweld â’ch gweithle yn ystod y daith gerdded • Ymuno â Snowdon Rocks 2017 – diweddglo mawr y Daith Gerdded

Mae’r Daith Cerdded Wrth Dy Ochr dros 130 milltir i gyd.  Rydym hefyd yn trefnu taith gerdded fer o Draeth i Draeth ar ddydd Sadwrn 3ydd Mehefin o Abersoch i Borthdinllaen*.  Bydd y Daith Gerdded yn dilyn y llwybr canlynol:

 1. Dydd Iau 15Mehefin:  Y Fflint i Frychdyn
 2. Dydd Gwener 16 Mehefin: Yr Wyddgrug i Wrecsam
 3. Dydd Sadwrn, 17 Mehefin: Llangollen i Ruthun*
 4. Dydd Sul 18 Mehefin: Rhuthun i Brestatyn*
 5. Dydd Llun 19 Mehefin: Dinbych i’r Rhyl
 6. Dydd Mawrth 20 Mehefin: Y Rhyl i Fae Colwyn
 7. Dydd Mercher 21 Mehefin: Bae Colwyn i Gonwy
 8. Dydd Iau 22 Mehefin:  Conwy i Borthaethwy
 9. Dydd Gwener 23 Mehefin: Bangor i Gaernarfon
 10. Dydd Sadwrn, 24 Mehefin: Snowdon Rocks*

*Yn agored i bawb sydd am gymryd rhan.

Bydd angen i bawb sy’n cerdded ar 3, 17, 18 neu 24 gofrestru ymlaen llaw yn www.byyoursideappeal.org.uk. Bydd hyn a hyn o leoedd ar gael felly mae’n werth cofrestru’n gynnar. £20 fesul oedolyn yw cost cofrestru ar gyfer y diwrnodau hyn a chaiff plant gerdded yn rhad ac am ddim (bydd y ffi gofrestru lawn yn cefnogi pobl â chanser a’u teuluoedd).

Rydym ni bob amser wedi cael cymaint o obaith a nerth gan bobl yn ein cymuned leol, o staff y GIG sy’n gofalu amdanom ni, o eraill sy’n wyneb diagnosis canser ac wrth gwrs, gan ein ffrindiau a’n teulu. Dyma’n cyfle i ddangos pa mor ddiolchgar rydym ni. Byddem ni wrth ein bodd hefyd pe baech cystal ag ymuno a helpu i wneud gwahaniaeth gwirioneddol i bobl sy’n byw â chanser yng Ngogledd Cymru..

Byddwn yn cyhoeddi mwy o fanylion am y llwybr, ffyrdd eraill o gymryd rhan yn yr ymgyrch ac yn ychwanegu digwyddiadau ychwanegol bydd yn digwydd ar hyd y Daith Gerdded o fis Chwefror. Byddwn hefyd yn rhannu fideo byr am y daith gerdded ar gyfryngau cymdeithasol rhwng y Nadolig a’r Flwyddyn Newydd.  Edrychwch allan amdano os gwelwch yn dda, rhannwch efo’ch ffrindiau a helpwch i wneud y Daith Gerdded Wrth dy Ochr yn wirioneddol byth gofiadwy.

Yn olaf, rydym yn hynod ddyledus i’r holl wirfoddolwyr a chefnogwyr, noddwyr a cherddorion, ffrindiau ac aelodau o’r teulu sydd wedi cymryd rhan mewn Snowdon Rocks, digwyddiadau a mentrau Wrth dy Ochr eraill, ac yn y broses o gynllunio’r daith hyd yn hyn.  Mae’r daith gerdded hon ar eu cyfer nhw, eich cyfer chi, ac ar gyfer unrhyw un sydd eisiau helpu i wneud gwahaniaeth cadarnhaol i bobl sydd wedi’u heffeithio gan ganser yng Ngogledd Cymru.

Am ragor o wybodaeth ac i gofrestru ar gyfer y daith gerdded (gallwch gofrestru o 28fed Rhagfyr ymlaen), ewch i www.byyoursideappeal.orgneucysylltwch â ni ar byyourside@wales.nhs.uk neu 01248 384395.

Cariad, gobaith, nerth ac awyr las o’n blaen. Gan edrych ymlaen at fod wrth dy ochr, ym mis Mehefin. 

Mike Peters

Gofrestru
Dydd Sadwrn 3ydd Mehefin: Abersoch i Borthdinllaen
Dydd Sadwrn 17 Mehefin: Llangollen i Ruthun
Dydd Sul 18 Mehefin: Rhuthun i Brestatyn
Dydd Sadwrn 24 Mehefin: Snowdon Rocks