Wrth Dy Ochr – Y Ffordd

Mae’r daith dros 130 filltiroedd i gyd, heb gynnwys y Daith Traeth i Draeth ar ddydd Sadwrn, Mehefin 3ydd yn harddwch Penrhyn Llŷn*.

Bydd y Daith yn dilyn y llwybr canlynol:

 1. Dydd Iau, Mehefin 15fed: Y Fflint i Frychdyn
 2. Dydd Gwener, Mehefin 16eg: Wrecsam a’r cylch
 3. Dydd Sadwrn, Mehefin 17eg: Ardal Llangollen*
 4. Dydd Sul, Mehefin 18fed: Clawdd Offa i Brestatyn*
 5. Dydd Llun, Mehefin 19eg: Ysbyty Glan Clwyd i Fostyn
 6. Dydd Mawrth, Mehefin 20fed: Y Rhyl i Fae Colwyn
 7. Dydd Mercher, Mehefin 21ain: Llandudno i Gonwy
 8. Dydd Iau, Mehefin 22ain: Conwy i Borthaethwy
 9. Dydd Gwener, Mehefin 23ain: Bangor i Gaernarfon
 10. Dydd Sadwrn, Mehefin 24ain: Snowdon Rocks*

*Yn agored i bawb sydd eisiau cymryd rhan.

 • Fe fydd yna ddargyfeiriadau a byddwn yn stopio wrth gerrig milltir pwysig yn cynnwys ysbytai a chanolfannau meddygol, ysgolion, busnesau cefnogol a chanolfannau cymunedol.
 • Os oes gennych chi grŵp o 3 neu fwy o bobl ac fe hoffech gael eich noddi i gymryd rhan yn un o’r dyddiau sydd ddim yn agored i bawb, cysylltwch â Hannah neu Kirsty yn Nhîm Cefnogi Codi Arian Awyr Las ac fe allan nhw drefnu i’ch grŵp chi gerdded â ni ar y dyddiau ychwanegol hynny.
 • Os bydd arnoch eisiau cymryd rhan ond fe hoffech godi arian ar gyfer cronfa

wahanol o fewn Awyr Las, gwnewch hynny! Nod yr ymgyrch Wrth Dy Ochr yw gwneud gofal iechyd yng Ngogledd Cymru’n ofal iechyd gorau posib a’r cynllun ydi cynnal digwyddiad y bydd llawer o bobl yn gallu elwa arno.

Gweithgareddau a digwyddiadau ychwanegol ar hyd y daith ym Mehefin:

 • Ar ddydd Mercher 14eg fe fydd yna ginio Tei Du yn y Faenol Fawr gyda miwsig ac adloniant. Digwyddiad â thocyn yw hwn, £50 y person neu £450 am fwrdd i 10. Fe rennir manylion ym mis Ebrill.
 • Ar ddydd Iau 15fed bydd y daith yn dechrau â miwsig yng Nghastell y Fflint. Fe fydd yna fiwsig a bwyd ym Mrychdyn ar ddiwedd y daith y diwrnod hwnnw. Fe gyhoeddir manylion ym mis Ebrill.
 • Ar ddydd Gwener 16eg bydd y daith yn dechrau â miwsig yn Ysbyty Wrecsam Maelor ac yn gorffen yng Nghlwb Pêl Droed Wrecsam. Fe gyhoeddir manylion ym mis Ebrill.
 • Ar ddydd Sadwrn 17eg fe fydd yna fiwsig ar y dechrau a llawer mwy o fiwsig ar y diwedd yn y Ponderosa Café ffantastig!
 • Ar ddydd Sul 18fed lleoliad yr union fan cychwyn ger Rhuthun ar Lwybr Clawdd Offa i’w gadarnhau. Union leoliad y terfyn ym Mhrestatyn i’w gadarnhau. Fe rennir manylion am y dyddiau hyn ym mis Ebrill.
 • Ar ddydd Llun 19eg bydd y Daith yn dechrau wrth yr ysbyty â miwsig. Mae manylion y diwedd yn cael eu cadarnhau. Mwy o fanylion ym mis Ebrill!
 • Ar ddydd Mawrth 20fed bydd yn cychwyn yn yr ysgol. Rydyn ni’n trefnu diwedd hwyliog yn y Bryn Williams. Yn ddiweddarach gyda’r nos bydd Bryn yn cynnal pryd 5 cwrs; digwyddiad â thocyn fydd hwn, £100 y tocyn. Fe rennir manylion ym mis Ebrill.
 • Ar ddydd Mercher 21ain bydd yn dechrau wrth yr ysgol â miwsig ac yn gorffen yng nghanol y dref. Manylion i ddod ym mis Ebrill.
 • Ar ddydd Iau 22ain byddwn yn dechrau wrth yn yr ysgol â miwsig a gorffen hwyliog yn Nhreborth gyda gweithgareddau i’r teulu a Ras Welyau a fydd yn gorffen ym Mhorthaethwy â BBQ a miwsig. Manylion y Ras Welyau i’w cadarnhau ym mis Ebrill. Gall hyd at 18 o dimau o 8-10 o bobl gymryd rhan, £50 y tîm i gofrestru. Ni fydd yna unrhyw ffi cofrestru i dimau staff y GIG a myfyrwyr.
 • Ar ddydd Gwener 23ain fe fydd yna ddarllediad Radio BBC Wales o Ysbyty Gwynedd a bydd Uned Canser Alaw sydd newydd ei hailwampio yn yr ysbyty’n cael ei hagor yn swyddogol. Bydd dechrau’r Daith yn dilyn yr agoriad swyddogol ac fe fydd yna fiwsig byw yng Nghastell Caernarfon ar y diwedd.
 • Ar ddydd Sadwrn 24ain fe fydd yna fiwsig byw ar ddechrau’r daith yn y Mynydd Gwefru, Llanberis. Fe fydd yna fwy o fiwsig i fyny’r Wyddfa ac ar y copa. Gyda’r nos fe fydd yna gig fawr yn The Heights, Llanberis, gyda’r prif berfformwyr i’w cadarnhau. Digwyddiad â thocyn yw’r gig hwn, £5 cyn Mai 1af, £10 ar ôl y dyddiad hwnnw. Am ddim i blant dan 12 oed.
 • Ar ddydd Sul 25ain fe fydd yna ddiwrnod gŵyl yn The Heights yn Llanberis o 3pm â miwsig byw gan dalent leol a thalent newydd, bwyd a gweithgareddau sy’n addas ar gyfer teuluoedd. Digwyddiad â thocyn yw hwn, £7 am docyn dau ddiwrnod Gŵyl Snowdon Rocks (yn cynnwys y gig ar y dydd Sadwrn) cyn Mawrth 1af, £12 ar ôl y dyddiad hwnnw. Am ddim i blant dan 12 oed.